Statut | Drukuj |

 

 

STATUT

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

Załącznik do uchwały

XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów

Polskiego Związku Łowieckiego

z dnia 16 lutego 2019 roku

SPIS TREŚCI

Dział I – Postanowienia ogólne

Dział II – Członkostwo w Zrzeszeniu

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział II Prawa członków

Rozdział III Obowiązki członków Zrzeszenia

Rozdział IV Kandydaci na członków Zrzeszenia, utrata członkostwa w Zrzeszeniu

Rozdział V Koło łowieckie

Rozdział VI Członkowie koła, ich prawa i obowiązki

Rozdział VII Utrata członkostwa w kole

Rozdział VIII Organy koła. Walne zgromadzenie

Zarząd koła

Komisja rewizyjna

Rozdział IX Majątek i fundusze koła. Wpisowe i składka

Rozdział X Utrata członkostwa w Zrzeszeniu przez koło

Rozdział XI Łączenie się kół, podział, rozwiązanie oraz likwidacja koła

Dział III – Organy Zrzeszenia, ich kompetencje i zadania

Rozdział XII Krajowy Zjazd Delegatów

Rozdział XIII Naczelna Rada Łowiecka

Rozdział XIV Zarząd Główny

Rozdział XV Kapituła Odznaczeń Łowieckich

Rozdział XVI Okręgowy zjazd delegatów

Rozdział XVII Zarząd okręgowy

Rozdział XVIII Sankcje za naruszenie obowiązków członkowskich oraz w przypadku naruszenia zasad bezpiecznego polowania

Rozdział XIX Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia i koła

Rozdział XX Postępowanie wewnątrzorganizacyjne

Rozdział XXI Nadzór

Rozdział XXII Majątek i fundusze Zrzeszenia, składka członkowska i wpisowe

 

 

 

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Polski Związek Łowiecki, zwany dalej „Zrzeszeniem”, jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.

2. Zrzeszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Zrzeszenia jest m.st. Warszawa.

4. Zrzeszenie z mocy ustawy posiada osobowość prawną.

§ 2.

1. Zrzeszenie ma prawo używać własnego godła, sztandaru, pieczęci, flagi i barwy.

2. Zrzeszenie ustanawia i nadaje odznaczenia łowieckie oraz określa wzór oznaki łowieckiej.

§ 3.

Ilekroć w Statucie jest mowa o ustawie, oznacza to ustawę z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.).

§ 4.

1. Zadania Zrzeszenia określa ustawa.

2. Zadania Zrzeszenia realizowane są między innymi poprzez:

1) promowanie idei łowiectwa polskiego w kraju i za granicą;

2) działania w zakresie zachowania i rozwoju populacji zwierzyny;

3) rozwijanie łowiectwa;

4) inicjowanie propozycji zmian przepisów prawnych w zakresie łowiectwa;

5) współpracę z instytucjami państwa, samorządami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony przyrody i środowiska;

6) wymianę doświadczeń z zakresu gospodarki łowieckiej oraz współpracę z właściwymi organami odpowiedzialnymi za zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;

7) wspieranie działalności bibliotek i muzeów łowieckich;

8) rozwijanie zasad etycznych dotyczących łowiectwa;

9) prowadzenie działań w zakresie informowania społeczeństwa o roli łowiectwa i myśliwego w gospodarce narodowej;

10) upowszechnianie kultury łowieckiej, w tym wspieranie jej twórców;

11) wspieranie i organizowanie szkoleń w zakresie strzelectwa myśliwskiego, użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;

12) współpracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie czynnej ochrony przyrody.

 

DZIAŁ II

CZŁONKOSTWO W ZRZESZENIU

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 5.

1. Członkami Zrzeszenia są:

1) osoby fizyczne:

a) będące członkami kół łowieckich,

b) niebędące członkami kół łowieckich, zwane dalej „członkami niezrzeszonymi w kołach łowieckich”

2) osoby prawne – koła łowieckie.

2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia:

1) składa deklarację członkowską według wzorów określonych w załącznikach 1 i 2 do Statutu;

2) uiszcza wpisowe w ustalonej wysokości.

3. Osoba fizyczna składa deklarację członkowską i uiszcza wpisowe zarządowi okręgowemu właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania danej osoby, a jeżeli jest ona cudzoziemcem – zarządowi okręgowemu przez siebie wybranemu.

4. Członkowie założyciele koła łowieckiego składają deklarację w zarządzie okręgowym właściwym dla siedziby koła łowieckiego. Wpisowe uiszczane jest przez koło łowieckie po wpisaniu do rejestru kół łowieckich.

5. Zarząd okręgowy w terminie 30 dni od spełnienia warunków, o których mowa w ust 3 lub 4, podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia do Zrzeszenia i w terminie 14 dni doręcza uchwałę zainteresowanemu.

6. Ilekroć w Statucie jest mowa o właściwym zarządzie okręgowym, rozumie się przez to odpowiednio zarząd, o którym mowa w ust. 3 i 4.

7. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia staje się – z dniem podjęcia uchwały przez właściwy zarząd okręgowy – jego członkiem i podlega wpisowi do prowadzonego przez ten zarząd rejestru.

8. Od uchwały o odmowie przyjęcia do Zrzeszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego.

9. W przypadku odmowy przyjęcia do Zrzeszenia wpisowe podlega niezwłocznie zwrotowi.

 

Rozdział II

Prawa członków

§ 6.

1. Członek Zrzeszenia ma prawo:

1) czynnie uczestniczyć w działalności Zrzeszenia;

2) korzystać z pomocy organów Zrzeszenia w wykonywaniu przez niego swych obowiązków statutowych;

3) składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy Zrzeszenia mają podjąć uchwały ich dotyczące oraz odwoływać się od tych uchwał;

4) korzystać z majątku Zrzeszenia na zasadach określonych uchwałami odpowiednich jego organów.

2. Członek Zrzeszenia – osoba fizyczna ma ponadto prawo:

1) wybierać i być wybieranym do organów Zrzeszenia lub na określone funkcje;

2) nosić odznaczenia łowieckie, oznakę łowiecką oraz strój organizacyjny z odpowiednimi dystynkcjami, ustanowionymi na podstawie § 81 pkt 6 i § 82 ust. 3 pkt 23.

3) wykonywać polowania indywidualne oraz uczestniczyć w polowaniach zbiorowych;

4) uczestniczyć w zawodach strzeleckich, sprawdzianach kynologicznych oraz imprezach organizowanych przez organy Zrzeszenia na podstawie zatwierdzonych regulaminów tych imprez.

3. Właściwe organy Zrzeszenia i kół łowieckich realizując wolę swych członków mogą zwracać się z prośbą do właściwych kościołów lub związków wyznaniowych o powołanie duszpasterzy środowisk myśliwych.

§ 7.

1. Członkom Zrzeszenia – osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla łowiectwa, może zostać nadane członkostwo honorowe Zrzeszenia.

2. Członkowie honorowi Zrzeszenia zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz Zrzeszenia oraz kół, do których należą.

3. Nadanie członkostwa honorowego Zrzeszenia może nastąpić również pośmiertnie.

 

Rozdział III

Obowiązki członków Zrzeszenia

§ 8.

1. Członek Zrzeszenia jest obowiązany:

1) wykonywać zadania Zrzeszenia, w szczególności osobiście uczestniczyć w pracach organów Zrzeszenia, do których należy;

2) współdziałać z organami Zrzeszenia w realizacji ich zadań;

3) przestrzegać prawa, Statutu, uchwał organów Zrzeszenia oraz kierować się zasadami etyki łowieckiej i koleżeństwa;

4) chronić przyrodę ojczystą, w tym:

a) działać na rzecz ochrony środowiska w celu zachowania równowagi w przyrodzie,

b) dbać o właściwą liczebność i kondycję osobniczą zwierzyny;

5) zachowywać, kultywować i rozpowszechniać tradycje i osiągnięcia dziedzictwa kulturowego łowiectwa polskiego;

6) dbać o dobre imię łowiectwa polskiego i Zrzeszenia;

7) brać czynny udział w promocji łowiectwa;

8) dbać o mienie Zrzeszenia;

9) terminowo uiszczać składki członkowskie;

10) brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;

11) brać udział w realizacji zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw środowiska;

12) przestrzegać zasad dotyczących prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej;

13) udostępniać Zrzeszeniu pozyskane trofea łowieckie w celach wyceny i wystawienniczych.

2. Członek Zrzeszenia – osoba fizyczna jest ponadto obowiązany:

1) podnosić wiedzę łowiecką;

2) doskonalić umiejętności strzeleckie;

3) składać oświadczenia na żądanie uprawnionych organów Zrzeszenia;

4) poddawać się prawomocnym orzeczeniom i postanowieniom sądów łowieckich;

5) powiadamiać właściwy zarząd okręgowy o zmianie miejsca pobytu stałego w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany;

6) realizować na równych zasadach zobowiązania wynikające z planów łowieckich oraz potrzeb gospodarki łowieckiej.

 

Rozdział IV

Kandydaci na członków Zrzeszenia, utrata członkostwa w Zrzeszeniu

§ 9.

1. Osoba ubiegająca się o nabycie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 42 ust. 5 ustawy, składa wniosek o przyjęcie na staż, o którym mowa w art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy, w zarządzie koła łowieckiego, ośrodku hodowli zwierzyny lub właściwym zarządzie okręgowym.

2. Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku.

3. W terminie 14 dni od dnia przyjęcia uchwały albo podjęcia decyzji zarząd koła łowieckiego albo kierownik ośrodka hodowli zwierzyny są obowiązani powiadomić właściwy zarząd okręgowy o przyjęciu na staż, przedkładając kopię wniosku oraz stosowną uchwałę zarządu koła łowieckiego lub decyzję kierownika ośrodka hodowli zwierzyny.

4. Staż rozpoczyna się z dniem dokonania rejestracji jego rozpoczęcia przez właściwy zarząd okręgowy w rejestrze stażystów. Z tym dniem osoba, o której mowa w ust. 1, staje się kandydatem na członka Zrzeszenia, zwanym dalej ,,kandydatem”.

§ 10.

Właściwy zarząd okręgowy może zobowiązać koło łowieckie lub kierownika ośrodka hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego, znajdujące się na terenie jego działania, do przyjęcia kandydata w celu odbycia stażu.

§ 11.

1. Odbycie stażu kandydackiego polega na:

1) braniu czynnego udziału w pracach koła łowieckiego lub ośrodka hodowli zwierzyny związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej;

2) uczestniczeniu, pod opieką wyznaczonego myśliwego, w polowaniach indywidualnych i zbiorowych bez prawa wykonywania tych polowań;

3) nabywaniu wiedzy łowieckiej w zakresie teoretycznym i praktycznym;

4) braniu udziału w treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych, wykładach, pokazach myśliwskich i innych imprezach szkoleniowych;

5) aktywnym uczestniczeniu w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska.

2. W trakcie odbywania stażu do kandydatów stosuje się przepisy § 28 pkt 4 i § 29 pkt 1–4, 6 i 8.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zarząd koła lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny może udzielić kandydatowi zgody na przerwę w odbywaniu stażu, z tym że staż powinien zostać zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 3 lata. O przerwie

w odbywaniu stażu zarząd koła łowieckiego lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny informuje właściwy zarząd okręgowy.

4. Od kandydata nie wolno żądać jakichkolwiek świadczeń finansowych lub rzeczowych.

5. W terminie 30 dni od upływu ustawowego terminu odbycia stażu, z uwzględnieniem ewentualnej przerwy, o której mowa w ust. 4, zarząd koła lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny podejmuje uchwałę albo decyzję o zaliczeniu lub niezaliczeniu odbycia stażu.

6. Uchwała lub decyzja podejmowana jest po wysłuchaniu kandydata i opiekuna, a przy jej podjęciu uwzględnia się przebieg stażu udokumentowany w dzienniczku stażysty oraz opinię opiekuna.

7. Nieobecność prawidłowo powiadomionego kandydata oraz opiekuna nie wstrzymuje podjęcia uchwały bądź decyzji.

8. W przypadku niezaliczenia odbycia stażu kandydat może zwrócić się w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia do zarządu okręgowego właściwego dla koła łowieckiego, a w przypadku ośrodków hodowli zwierzyny zarządzanych przez Zrzeszenie lub będących w gestii innych podmiotów do Zarządu Głównego, o zbadanie w trybie nadzoru zasadności uchwały zarządu koła lub decyzji kierownika ośrodka hodowli zwierzyny.

9. O zaliczeniu odbycia stażu lub niezaliczeniu jego odbycia zarząd koła lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny zawiadamia właściwy zarząd okręgowy oraz kandydata, przesyłając mu stosowaną uchwałę lub decyzję w terminie 14 dni od jej powzięcia.

10. Niezaliczenie odbycia stażu nakłada na zarząd okręgowy obowiązek skreślenia kandydata z rejestru, o którym mowa w § 9 ust. 4 i na wniosek zainteresowanego powoduje konieczność rozpoczęcia procedury stażowej od nowa.

11. Uchwała w sprawie skreślenia wraz z pouczeniem o możliwości odwołania przesyłana jest zainteresowanemu w terminie 14 dni od jej podjęcia.

12. Odbycie stażu ważne jest przez okres 5 lat od dnia podjęcia uchwały o jego zaliczeniu.

13. Naczelna Rada Łowiecka określi, w drodze uchwały, szczegółowy tryb i sposób odbywania stażu, sposób jego dokumentowania, wzór wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 1, oraz dzienniczka, o którym mowa w ust. 6.

§ 12.

1. Utrata członkostwa w Zrzeszeniu następuje z chwilą skreślenia z właściwego rejestru.

2. Podstawą utraty członkostwa jest skreślenie lub wykluczenie ze Zrzeszenia.

§ 13.

1. Skreślenie z rejestru członków Zrzeszenia osób prawnych – kół łowieckich następuje w przypadku:

1) rozwiązania się koła;

2) zmniejszenia liczby członków koła poniżej ustawowego minimum, o którym mowa w art. 33a ust. 1 ustawy, i nieuzupełnienia przez koło liczby członków w okresie 6 miesięcy;

3) zalegania ze składkami członkowskimi ponad 6 miesięcy, przy czym skreślenie następuje po uprzednim pisemnym wezwaniu za potwierdzeniem odbioru do wpłacenia zaległych składek w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.

2. Skreślenie z rejestru członków Zrzeszenia osób fizycznych następuje w przypadku:

1) rezygnacji z członkostwa w Zrzeszeniu;

2) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w ustawie;

3) śmierci;

4) zalegania ze składkami członkowskimi ponad 3 miesiące, przy czym skreślenie następuje po uprzednim pisemnym wezwaniu za potwierdzeniem odbioru do wpłacenia zaległych składek w terminie 30 dni od otrzymania wezwania.

3. Członek Zrzeszenia - osoba fizyczna, w przypadku utraty członkostwa w jedynym kole, do którego należy, uzyskuje status członka niezrzeszonego w kole łowieckim.

§ 14.

1. Osoba, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 i 2, jest obowiązana wpłacić zaległe składki członkowskie w terminie 30 dni od dnia utraty członkostwa.

2. O prawomocnej utracie członkostwa w Zrzeszeniu przez osobę fizyczną właściwy zarząd okręgowy, w terminie 7 dni, powiadamia właściwy organ policji, a w przypadku, gdy osoba, która utraciła członkostwo jest członkiem koła łowieckiego – także właściwe koło łowieckie.

§ 15.

1. Ponowne nabycie członkostwa w Zrzeszeniu osoby, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 2, może nastąpić po zatarciu skazania.

2. Warunkiem ubiegania się o ponowne przyjęcie do Zrzeszenia jest wywiązanie się w terminie z obowiązku, o którym mowa w § 14 ust. 1.

§ 16.

1. Na wniosek zainteresowanego członka – osoby fizycznej właściwy zarząd okręgowy może zawiesić go w prawach i obowiązkach na okres nieprzekraczający 3 lat. W przypadku członków kół łowieckich zawieszenie wymaga zgody zarządów tych kół.

2. W przypadku zawieszenia w prawach i obowiązkach członka Zrzeszenia zawieszeniu ulegają również jego prawa i obowiązki jako członka koła łowieckiego, jeśli je posiada.

3. Warunkiem skuteczności zawieszenia jest zdeponowanie we właściwym zarządzie okręgowym legitymacji, o której mowa w § 17 ust. 1.

§ 17.

1. Potwierdzeniem członkostwa osoby fizycznej w Zrzeszeniu jest legitymacja Polskiego Związku Łowieckiego.

2. Legitymację, o której mowa w ust. 1, wydają:

1) członkom honorowym Zrzeszenia – Zarząd Główny;

2) członkom – osobom fizycznym – właściwy zarząd okręgowy.

3. Zarząd Główny ustali wzór legitymacji, o której mowa w ust. 1.

 

Rozdział V

Koło łowieckie

§ 18.

1. Nazwę koła łowieckiego, zwanego dalej ,,kołem”, określają założyciele koła.

2. Koło prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła.

§ 19.

1. Koło podlega wpisowi do rejestru kół prowadzonego przez właściwy zarząd okręgowy.

2. Rejestr kół obejmuje:

1) liczbę porządkową;

2) nazwę koła;

3) siedzibę i adres koła;

4) datę uchwały właściwego zarządu okręgowego o wpisaniu koła do rejestru;

5) dane osób uprawnionych do reprezentacji koła;

6) datę i podstawę prawną skreślenia koła z rejestru;

7) uwagi.

3. Dla każdego koła wpisanego do rejestru prowadzi się akta ewidencyjne, które zawierają:

1) uchwałę członków założycieli o utworzeniu koła;

2) uchwałę właściwego zarządu okręgowego o wpisaniu koła do rejestru;

3) deklarację członków założycieli;

4) skład zarządu koła;

5) ewidencję członków koła;

6) listę aktualnych członków koła.

4. Wszelkie zmiany dotyczące danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 5 oraz ust. 3 pkt 4, podlegają wpisowi do rejestru.

5. O zmianach podlegających wpisowi do rejestru zarząd koła jest obowiązany powiadomić właściwy zarząd okręgowy w terminie 14 dni od dnia ich dokonania.

6. Właściwy zarząd okręgowy dokonuje wpisu danych, o których mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 5.

§ 20.

1. Wniosek o przyjęcie koła do Zrzeszenia założyciele koła składają we właściwym ze względu na siedzibę koła zarządzie okręgowym.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) deklarację członkowską podpisaną przez członków założycieli;

2) uchwałę członków założycieli o założeniu koła;

3) uchwałę o powołaniu organów koła;

4) listę członków założycieli zawierającą następujące dane każdego z tych członków:

a) imię i nazwisko,

b) datę przystąpienia do Zrzeszenia,

c) numer legitymacji członkowskiej Zrzeszenia i nazwę zarządu okręgowego, który wydał tę legitymację.

3. Podjęcie uchwały o wpisaniu koła do rejestru oznacza gotowość właściwego zarządu okręgowego wystąpienia z wnioskiem o wydzierżawienie obwodu z chwilą pojawienia się możliwości dokonania takiej dzierżawy.

§ 21.

Koło ma prawo używania pieczęci, oznaki i sztandaru według ustalonego przez siebie wzoru.

§ 22.

Do zadań koła należy:

1) prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich;

2) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w celu poprawy warunków bytowania zwierzyny;

3) zwalczanie kłusownictwa i wszelkich przejawów szkodnictwa łowieckiego;

4) uczestnictwo w realizacji zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw środowiska;

5) organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia członków i kandydatów;

6) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i kandydatów prawa łowieckiego, Statutu, uchwał organów koła i Zrzeszenia oraz zasad etyki łowieckiej i koleżeństwa;

7) dbanie o dobry wizerunek łowiectwa i myśliwych wśród społeczności zamieszkującej tereny dzierżawionych obwodów;

8) promocja łowiectwa i ochrony środowiska;

9) współpraca ze szkołami w prowadzeniu edukacji przyrodniczo-łowieckiej i pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego;

10) realizowanie innych zadań Zrzeszenia określonych ustawą;

11) dokumentowanie działalności zgodnie ze Statutem, ustawą i innymi aktami prawnymi według wytycznych opracowanych przez Zarząd Główny.

§ 23.

1. Zadania wymienione w § 22 koło realizuje przez:

1) dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich prawidłowej gospodarki łowieckiej, w tym monitorowanie liczebności i struktur populacji zwierzyny;

2) organizowanie polowań;

3) tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochronę na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich;

4) działania członków, kandydatów oraz zatrudnionych lub powołanych strażników łowieckich;

5) organizowanie szkoleń członków i kandydatów podnoszących ich wiedzę z zakresu łowiectwa;

6) organizowanie udziału członków i kandydatów w zawodach, treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych, wykładach, pokazach myśliwskich i innych imprezach szkoleniowych i promocyjnych;

7) aktywne uczestniczenie w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska;

8) udzielanie pomocy członkom koła w rozwijaniu kynologii myśliwskiej;

9) współdziałanie z organizacjami działającymi na terenach dzierżawionych obwodów oraz jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przedsięwzięciach zmierzających do ochrony środowiska naturalnego;

10) współdziałanie z właścicielami gruntów położonych na terenie dzierżawionych obwodów;

11) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej.

2. W celu realizacji statutowych zadań koło może prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą i edukacyjną, jak również prowadzić działalność pożytku publicznego.

 

Rozdział VI

Członkowie koła, ich prawa i obowiązki. Nabycie członkostwa w kole

§ 24.

1. Członkiem koła może być osoba, która:

1) uzyskała członkostwo Zrzeszenia;

2) złożyła własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską do koła łowieckiego, zwaną dalej ,,deklaracją”, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Statutu;

3) uiściła wpisowe, o ile zostało ono uchwalone przez walne zgromadzenie członków danego koła łowieckiego z zastrzeżeniem § 26.

2. Członek Zrzeszenia może należeć do jednego lub wielu kół łowieckich.

3. Członkowie Zrzeszenia, należący do więcej niż jednego koła łowieckiego, wskazują właściwemu zarządowi okręgowemu koło łowieckie, za pośrednictwem którego będą uiszczać składki członkowskie na rzecz Zrzeszenia.

§ 25.

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do koła składa deklarację w zarządzie koła.

2. Zarząd koła w terminie 90 dni od dnia otrzymania deklaracji podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia do koła.

3. Zarząd koła, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2, doręcza ją zainteresowanemu członkowi Zrzeszenia, a o uchwale o przyjęciu do koła powiadamia także członków koła drogą elektroniczną lub w inny sposób określony przez walne zgromadzenie.

4. W przypadku odmowy przyjęcia do koła uchwała zawiera uzasadnienie. Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie.

5. Od uchwały zarządu koła o przyjęciu członka do koła członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

§ 26.

1. Osoba przyjęta do koła jest zobowiązana uiścić wpisowe, o ile zostało ono uchwalone, w terminie i na zasadach określonych przez walne zgromadzenie.

2. Wykonalność uchwały o przyjęciu jest wstrzymana do czasu spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz rozpatrzenia odwołania członków koła wniesionego w trybie § 25 ust. 5 lub upłynięcia terminu na wniesienie takiego odwołania.

3. W terminie 14 dni od dnia, kiedy uchwała o przyjęciu do koła stała się wykonalna, zarząd koła jest obowiązany powiadomić o tym fakcie właściwy zarząd okręgowy, przesyłając mu stosowną uchwałę.

§ 27.

1. Członkowi Zrzeszenia, w szczególności przy rozpatrywaniu deklaracji do koła, Zarząd może nadać status rezydenta.

2. Rezydentowi przysługują prawa członka koła z wyjątkiem praw przewidzianych w § 28 pkt 1 oraz prawa głosowania podczas walnego zgromadzenia.

3. Rezydent nie może reprezentować koła na zewnątrz, w tym brać udziału w zawodach organizowanych przez organy Zrzeszenia.

4. Na rezydencie spoczywają obowiązki członka koła. Przepisu § 26 ust. 1 nie stosuje się.

5. O nadaniu statusu rezydenta zarząd koła w terminie 14 dni zawiadamia właściwy dla rezydenta zarząd okręgowy, który wprowadza dane o rezydencie do stosownego rejestru.

6. W trakcie przynależności do Zrzeszenia rezydentem można być nie dłużej niż 3 lata.

7. Po zakończeniu okresu rezydentury ewentualne przyjęcie do koła następuje w trybie § 25 i § 26.

§ 28.

Członek koła ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do organów koła i Zrzeszenia;

2) oceniać działalność koła, współdecydować o jego sprawach oraz zgłaszać odpowiednie wnioski do organów koła;

3) korzystać z pomocy koła w zakresie wykonywania obowiązków członkowskich;

4) składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na zasadach określonych Statutem;

5) polować indywidualnie i zbiorowo na wszystkie gatunki zwierzyny określone w rocznym planie łowieckim, z uwzględnieniem samców zwierzyny płowej, stosownie do posiadanych uprawnień, na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami organów Zrzeszenia i koła;

6) korzystać z majątku koła na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia.

§ 29.

Członek koła jest obowiązany:

1) przestrzegać ustawy, Statutu, uchwał organów Zrzeszenia i koła oraz dobrych obyczajów;

2) współdziałać z organami Zrzeszenia w wykonywaniu ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia;

3) sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez organy koła i Zrzeszenia;

4) dbać o mienie koła;

5) terminowo uiszczać składki członkowskie i pozostałe opłaty uchwalone przez walne zgromadzenie jak również koszty postępowania z jego udziałem orzeczone przez sąd łowiecki;

6) przeciwstawiać się kłusownictwu i szkodnictwu łowieckiemu oraz zapobiegać powstawaniu szkód łowieckich;

7) brać udział w realizacji zadań zlecanych przez ministra właściwego do spraw środowiska;

8) podnosić wiedzę łowiecką oraz doskonalić umiejętności strzeleckie;

9) składać oświadczenia na żądanie organów koła;

10) osobiście uczestniczyć w pracach organów koła, do których należy;

11) dbać o wizerunek myśliwego, koła oraz Zrzeszenia.

 

Rozdział VII

Utrata członkostwa w kole

§ 30.

Członek traci członkostwo w kole na skutek skreślenia lub wykluczenia.

§ 31.

1. Członkostwo koła ustaje w przypadku:

1) rezygnacji z członkostwa w kole;

2) utraty członkostwa w Zrzeszeniu;

3) śmierci.

2. Zarząd koła może skreślić członka z listy członków, jeżeli zalega on z zapłatą składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Skreślenie może nastąpić po uprzednim wezwaniu za potwierdzeniem odbioru zainteresowanego do wpłacenia zaległych składek członkowskich lub opłat w określonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni.

3. W przypadku ustania członkostwa skreśla się członka z listy członków koła.

§ 32.

1. Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku:

1) nieprzestrzegania uchwał organów koła;

2) nieusprawiedliwionego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;

3) rażącego naruszania zasad etyki łowieckiej lub dobrych obyczajów.

2. Wykluczenia dokonuje zarząd koła.

3. W sprawie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zgromadzenia.

4. Zarząd koła obowiązany jest umieścić rozpatrzenie odwołania, o którym mowa w ust. 3 w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

§ 33.

O utracie członkostwa w kole zarząd koła jest obowiązany powiadomić właściwy zarząd okręgowy, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały o utracie członkostwa.

§ 34.

Na wniosek zainteresowanego członka koła zarząd koła może zawiesić go w prawach i obowiązkach (urlopowanie) tego koła na okres nieprzekraczający 3 lat. W takim przypadku obowiązek zapłaty składki członkowskiej do koła ustaje z końcem roku kalendarzowego w którym podjęto uchwałę w tym zakresie.

 

Rozdział VIII

Organy koła

Walne zgromadzenie

§ 35.

1. Członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobiście.

2. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, delegowani przedstawiciele organów Zrzeszenia.

3. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez zarząd koła.

§ 36.

Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy:

1) określenie siedziby koła;

2) zmiana nazwy koła;

3) wybór i odwoływanie zarządu koła i jego poszczególnych członków i określanie liczby członków zarządu koła oraz sposobu wyboru zarządu;

4) wybór i odwoływanie członków komisji rewizyjnej i określanie liczby członków komisji rewizyjnej;

5) wybór delegatów na okręgowe zjazdy delegatów;

6) uchwalanie budżetu i planu działalności koła;

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu koła i wykonania budżetu;

8) udzielanie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła;

9) uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków koła na rzecz koła oraz sposobu i terminów ich uiszczania;

10) zwalnianie poszczególnych członków koła, w całości lub w części, ze składek i innych opłat na rzecz koła;

11) ustalanie zasad wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych, zasad udziału w polowaniach zbiorowych, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz zasad postępowania z trofeami;

12) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych;

13) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości;

14) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości zobowiązań, jakie zarząd koła ma prawo zaciągać w imieniu koła;

15) zatwierdzanie wniosków zarządu koła lub członków koła o odznaczenia łowieckie, uchwalanie wyróżnień i nagród dla członków koła za zasługi w statutowej działalności oraz zasad ich przyznawania;

16) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i rozwiązania koła;

17) powoływanie komisji problemowych i organizacyjnych;

18) uchwalanie porządku obrad walnego zgromadzenia oraz regulaminu obrad walnego zgromadzenia;

19) uchwalanie wzoru sztandaru koła oraz wzoru oznaki według ogólnych zasad przyjętych w Zrzeszeniu;

20) uchwalanie własnych odznaczeń koła;

21) nadawanie honorowego członkostwa koła;

22) podejmowanie uchwały o złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów;

23) uchwalanie i rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie oraz zleconych przez właściwe organy Zrzeszenia.

§ 37.

Walne zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Walne zgromadzenie zwołuje się na terenie okręgu, w którym zarejestrowana jest siedziba koła, lub na terenie okręgu, w którym koło dzierżawi obwód łowiecki.

§ 38.

Zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd koła raz w roku celem w szczególności rozpatrzenia spraw, o których mowa w § 36 pkt 6, 7 i 8.

§ 39.

1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez zarząd koła:

1) z własnej inicjatywy - w każdym czasie;

2) na wniosek:

a) komisji rewizyjnej koła;

b) właściwego zarządu okręgowego;

c) 1/3 ogólnej liczby członków koła.

2. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia składa się na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.

3. Zarząd koła jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru, do każdego członka koła na 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

5. Zarządowi okręgowemu zawiadomienie doręcza się drogą elektroniczną.

6. Nadzwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 35 dni od dnia otrzymania wniosku.

7. Niezwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, upoważnia właściwy zarząd okręgowy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni.

8. Koszty zwołania walnego zgromadzenia przez zarząd okręgowy obciążają koło łowieckie.

§ 40.

1. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru do każdego członka koła na 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia walnego zgromadzenia.

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się projekt porządku obrad oraz ewentualnie inne dokumenty określone przez walne zgromadzenie.

§ 41.

1. Sprawy związane z odwołaniem i powołaniem członków organów koła przed upływem kadencji, z przyjęciem lub wykluczeniem członka koła muszą być umieszczone w projekcie porządku obrad, o którym mowa w § 40 ust. 2.

2. Podmioty określone w § 39 ust. 1 pkt 2 mogą złożyć na piśmie wniosek o zamieszczenie w projekcie porządku obrad walnego zgromadzenia spraw, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem przekazania tego wniosku zarządowi koła co najmniej na 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Wniosek wymaga uzasadnienia.

3. O zamieszczeniu nowych spraw w projekcie porządku obrad zarząd koła zawiadamia członków, wysyłając zawiadomienia co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

§ 42.

1. Członka koła, który jest obecny na walnym zgromadzeniu, uważa się za prawidłowo zawiadomionego.

2. W przypadku gdy walne zgromadzenie nie odpowiada wymogom określonym w Statucie lub zostało zwołane z naruszeniem § 39 i § 40, zwołuje się je ponownie.

§ 43.

1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.

2. Z przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz.

3. Protokół podlega zatwierdzeniu najpóźniej na najbliższym walnym zgromadzeniu.

4. Członkowie koła mogą przeglądać protokoły.

5. Uchwały walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący obrad i sekretarz.

§ 44.

1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków koła i rezydentów.

2. Zarząd koła jest obowiązany przekazać właściwemu zarządowi okręgowemu protokół walnego zgromadzenia i podjęte uchwały w terminie 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

Zarząd koła

§ 45.

1. Zarząd koła łowieckiego składa się z 4 do 7 osób, w tym: prezesa, łowczego, sekretarza i skarbnika oraz innych członków, których funkcje określa walne zgromadzenie.

2. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu koła w jeden z następujących sposobów:

1) przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji;

2) przez dokonanie wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają członków zarządu koła na poszczególne funkcje; ukonstytuowanie się zarządu koła powinno nastąpić przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia dokonującego wyboru;

3) przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu koła i na jego wniosek pozostałych członków.

3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2, w trakcie kadencji, zarząd koła może, w przypadku zaistnienia ważnych okoliczności, dokonać zmian w pełnieniu przez

poszczególnych członków zarządu swoich funkcji, o których niezwłocznie informuje członków koła.

4. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie koła walne zgromadzenie stwierdza zaprzestanie pełnienia funkcji przez członka zarządu koła.

5. Członek zarządu, który nie uzyskał absolutorium, może być na tym posiedzeniu odwołany przez walne zgromadzenie bezwzględną większością głosów obecnych na tym posiedzeniu, z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku walnego zgromadzenia, pod warunkiem zgłoszenia i przyjęcia takiego wniosku.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, walne zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające do zarządu koła z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

7. W przypadku gdy pomiędzy walnymi zgromadzeniami członek zarządu koła utracił zdolność sprawowania swej funkcji lub złożył rezygnację i zaprzestał pełnienia swych obowiązków, zarząd koła może powierzyć pełnienie obowiązków innemu członkowi zarządu koła lub innemu członkowi koła do czasu najbliższego walnego zgromadzenia. Osoba niebędąca członkiem zarządu koła w trakcie jego obrad dysponuje jedynie głosem doradczym. Powyższe nie uchybia art. 33b ust. 3 ustawy.

§ 46.

1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia zarządu zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności upoważniony wcześniej przez zarząd koła inny członek zarządu. Zwołanie posiedzenia zarządu następuje poprzez zawiadomienie wszystkich członków zarządu co najmniej na 2 dni przed posiedzeniem.

3. W przypadku niezwołania przez prezesa posiedzenia zarządu koła w terminie, o którym mowa w ust. 1, posiedzenie zarządu koła zwołuje członek zarządu koła, o którym mowa w ust. 2, lub wspólnie dwóch członków zarządu.

4. Zarząd może podejmować uchwały wyłącznie w obecności zwołujących zarząd i pod warunkiem prawidłowego zwołania posiedzenia zarządu.

§ 47.

Do kompetencji zarządu koła należy:

1) bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła;

2) opracowywanie projektu budżetu i planu działalności koła;

3) realizacja budżetu koła;

4) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia;

5) wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Zrzeszenia;

6) przyjmowanie i skreślanie członków;

7) wykluczanie członków z koła;

8) przyjmowanie kandydatów na staż i podejmowanie decyzji o jego zaliczeniu;

9) nadawanie statusu rezydenta;

10) organizowanie i prowadzenie szkoleń;

11) organizowanie praktycznych szkoleń i sprawdzianów strzeleckich;

12) podejmowanie działań na rzecz przestrzegania obowiązku udziału psów myśliwskich w polowaniach;

13) powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk;

14) zatrudnianie i zwalnianie, zlecanie, powoływanie i odwoływanie strażników łowieckich oraz innych pracowników koła, a także określanie ich zakresów obowiązków i wynagrodzenia;

15) nakładanie na członków środków porządkowych;

16) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością koła;

17) zawieszanie (urlopowanie) członków w prawach i obowiązkach na ich wniosek oraz wyrażanie zgody na zawieszenie w prawach i obowiązkach członka Zrzeszenia;

18) powoływanie osoby koordynującej zadania, o których mowa w § 22 pkt 9;

19) ustalanie adresu korespondencyjnego koła.

§ 48.

1. Zarząd koła we własnym zakresie dokonuje szczegółowego podziału kompetencji, z tym, że:

1) prezes zarządu koła kieruje bieżącą działalnością koła, reprezentuje koło na zewnątrz, kieruje pracą zarządu koła oraz, z zastrzeżeniem § 46 ust. 2 i 3, zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także dokonuje czynności z zakresu prawa pracy;

2) łowczy organizuje, koordynuje i nadzoruje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach łowieckich, organizuje polowania zgodnie z przepisami dotyczącymi wykonywania polowania, zasadami bezpieczeństwa, stoi na straży przestrzegania etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny;

3) sekretarz sporządza protokoły posiedzeń zarządu koła, prowadzi zbiór aktualnie obowiązujących uchwał organów koła i Zrzeszenia, protokołów walnych zgromadzeń i posiedzeń zarządu koła, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i inne sprawy związane z obsługą biurowo-administracyjną koła;

4) skarbnik osobiście lub za pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach prowadzi rachunkowość koła, pobiera należne Zrzeszeniu i kołu składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i prowadzi dokumentację finansowo-księgową.

2. Zarząd koła informuje członków koła o szczegółowym podziale kompetencji pomiędzy członków zarządu koła.

3. Do obowiązków osób pełniących funkcje w kole należy uczestniczenie w obowiązkowych szkoleniach, wynikających z zasad szkoleń uchwalonych przez Naczelną Radę Łowiecką stosownie do § 82 ust. 3 pkt 30.

§ 49.

1. Oświadczenia woli w imieniu koła składają dwaj członkowie zarządu koła lub jeden członek zarządu koła i osoba upoważniona do tego przez zarząd koła.

2. Zarząd koła może udzielić jednemu z członków zarządu koła lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 50.

Zarząd koła jest obowiązany zapoznawać członków koła z obowiązującymi uchwałami organów Zrzeszenia i koła, a na żądanie członka okazać je do wglądu.

Komisja rewizyjna

§ 51.

1. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 osób i kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej koła.

2. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia, które dokonało wyboru komisji rewizyjnej.

3. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej walne zgromadzenie w drodze uchwały stwierdza zaprzestanie pełnienia funkcji przez członka komisji rewizyjnej.

4. W przypadku, o których mowa w ust. 3, walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku walnego zgromadzenia.

§ 52.

1. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, z tym że komisja rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli działalności zarządu koła, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący.

3. Posiedzenie komisji rewizyjnej zwołuje się poprzez zawiadomienie wszystkich członków komisji rewizyjnej co najmniej na 2 dni przed posiedzeniem.

4. W przypadku gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia komisji rewizyjnej w terminie i sprawach, o których mowa w ust. 1, posiedzenie zwołuje co najmniej dwóch członków komisji rewizyjnej.

5. Dokumenty zawierające oświadczenia składane w imieniu komisji rewizyjnej wymagają podpisów większości członków tego organu.

§ 53.

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenia, przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności zarządu koła;

2) dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu koła;

3) sporządzanie protokołów z kontroli, ocen działalności oraz innych czynności;

4) składanie sprawozdań walnemu zgromadzeniu zawierających wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego, ocenę pracy zarządu koła oraz wnioski pokontrolne;

5) składanie wniosków w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków zarządu koła.

§ 54.

1. Nie można w tym samym kole być jednocześnie członkiem zarządu i komisji rewizyjnej.

2. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami zarządu koła w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz w stosunku zależności służbowej.

 

Rozdział IX

Majątek i fundusze koła. Wpisowe i składka

§ 55.

Koło może tworzyć fundusze oraz nabywać i zbywać składniki majątkowe.

§ 56.

1. Na majątek koła składają się:

1) majątek trwały, wartości niematerialne i prawne;

2) majątek obrotowy:

a) środki pieniężne,

b) należności i roszczenia;

3) dochody:

a) z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat uchwalanych przez walne zgromadzenie, dotacje i darowizny, dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych oraz z imprez organizowanych przez koło,

b) z gospodarki łowieckiej,

c) z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.

2. Wysokość wpisowego do koła nie może przekraczać dziesięciokrotności rocznej składki do Zrzeszenia.

3. Koło nie może żądać i pobierać od ubiegających się o przyjęcie do koła żadnych innych świadczeń finansowych czy darowizn.

4. Walne zgromadzenie może uchwalić składkę ulgową oraz jej wysokość i określić przypadki i warunki jej uiszczania.

5. Dochody koła są przeznaczane na finansowanie jego działalności statutowej.

 

Rozdział X

Utrata członkostwa w Zrzeszeniu przez koło

§ 57.

Koło traci członkostwo w Zrzeszeniu w przypadku:

1) wykluczenia koła ze Zrzeszenia w sytuacji, gdy jego organy w sposób rażący naruszają przepisy ustawy, Statutu lub uchwał organów Zrzeszenia,

2) skreślenia koła w sytuacjach, o których mowa w § 13 ust. 1.

§ 58.

W przypadku utraty przez koło członkostwa w Zrzeszeniu następuje jego likwidacja.

 

Rozdział XI

Łączenie się kół, podział, rozwiązanie oraz likwidacja koła

§ 59.

Koło może w każdym czasie połączyć się z innym kołem na podstawie uchwał walnych zgromadzeń łączących się kół.

§ 60.

Uchwały o połączeniu powinny zawierać:

1) oznaczenie koła przejmującego i przejmowanego;

2) datę połączenia.

§ 61.

Podstawę rachunkową połączenia stanowią sprawozdania finansowe łączących się kół sporządzone na dzień połączenia.

§ 62.

Połączenie wywiera skutek od chwili aktualizacji danych koła przejmującego w rejestrze właściwego zarządu okręgowego i wykreślenia koła przejmowanego.

§ 63.

Członkowie koła przejmowanego stają się członkami koła przejmującego.

§ 64.

Wskutek połączenia majątek oraz wszelkie prawa i zobowiązania przejmowanego koła stają się majątkiem koła przejmującego przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

§ 65.

Od dnia podjęcia uchwał o połączeniu jako zarząd koła i komisja rewizyjna połączonych kół działa zarząd i komisja rewizyjna koła przejmującego.

§ 66.

1. Koło może ulec podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

2. Z wydzielonej części koła zostaje utworzone nowe koło.

3. Nowe koło musi spełniać warunki określone w art. 33a ust. 1 ustawy.

§ 67.

Uchwała o podziale koła zawiera:

1) oznaczenie dotychczasowego koła i koła powstałego w wyniku podziału;

2) listę członków przechodzących do nowego koła powstałą na podstawie dobrowolnych oświadczeń członków;

3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego koła i planu podziału składników majątkowych i finansowych oraz określenie procentowego udziału koła dotychczasowego i powstającego w dzielonym majątku;

4) datę podziału koła.

§ 68. Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale koła musi odbyć się zebranie członków przechodzących do nowego koła, które:

1) określa liczbę członków zarządu koła oraz dokonuje wyboru zarządu koła;

2) określa liczbę członków komisji rewizyjnej oraz dokonuje wyboru komisji rewizyjnej.

§ 69.

Zarząd koła powstającego jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia jego wyboru, wystąpić z wnioskiem do właściwego zarządu okręgowego o wpisanie koła do rejestru, a zarząd koła dotychczasowego z wnioskiem o dokonanie zmian ewidencyjnych.

§ 70.

1. Wskutek podziału koła na koło powstające przechodzą – z chwilą jego zarejestrowania – wynikające z planu podziału składniki majątkowe oraz prawa i zobowiązania przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa. Za zobowiązania powstałe przed podziałem koło dotychczasowe i powstające odpowiadają wobec siebie proporcjonalnie do przejętego majątku.

2. Przy podziale koła i rejestracji koła powstającego stosuje się odpowiednio przepisy § 19.

§ 71.

W sytuacji, gdy koło łowieckie nie posiada środków finansowych niezbędnych do dalszego działania albo z innych ważnych powodów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego rozwiązaniu.

§ 72.

1. Likwidacji koła dokonuje likwidator powołany przez walne zgromadzenie.

2. Z chwilą powołania likwidatora zarząd koła ulega zawieszeniu, a jego uprawnienia przejmuje likwidator.

3. Likwidacja koła powinna nastąpić w terminie 12 miesięcy od powołania likwidatora.

§ 73.

Jeżeli walne zgromadzenie nie powoła likwidatora w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu koła lub o jego wykluczeniu ze Zrzeszenia, likwidatora powołuje właściwy zarząd okręgowy.

§ 74.

Likwidator koła jest obowiązany:

1) powiadomić niezwłocznie właściwy zarząd okręgowy o powierzeniu mu likwidacji koła z podaniem swojego nazwiska, imion i adresu do korespondencji;

2) złożyć właściwemu zarządowi okręgowemu:

a) bilans otwarcia likwidacji,

b) sprawozdanie z dokonanej likwidacji koła.

§ 75.

W przypadku uchylania się likwidatora od przeprowadzenia likwidacji koła albo niezakończenia likwidacji koła w terminie 12 miesięcy od powołania likwidatora właściwy zarząd okręgowy może odwołać likwidatora i powołać nowego.

§ 76.

1. W przypadku likwidacji koła jego majątek przeznacza się na zaspokojenie zobowiązań koła.

2. Majątek pozostały po zaspokojeniu zobowiązań koła jest przeznaczony na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia o likwidacji koła.

3. Jeżeli walne zgromadzenie nie podjęło decyzji o przeznaczeniu majątku koła, decyzję o przeznaczeniu tego majątku podejmuje właściwy zarząd okręgowy na wniosek likwidatora.

4. Likwidator może zaciągać zobowiązania w imieniu koła wyłączenie w celu realizacji zobowiązań bieżących oraz kosztów likwidacji.

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH KOMPETENCJE I ZADANIA

 

Rozdział XII

Krajowy Zjazd Delegatów

§ 77.

1. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny albo nadzwyczajny.

2. Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Naczelna Rada Łowiecka.

§ 78.

1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest raz na pięć lat.

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany przez Naczelną Radę Łowiecką:

1) z własnej inicjatywy - w każdym czasie;

2) na wniosek:

a) co najmniej 1/3 ogólnej liczby okręgowych zjazdów delegatów;

b) co najmniej 1/3 liczby delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;

c) Zarządu Głównego.

3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad.

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku przez Naczelną Radę Łowiecką.

5. Krajowy Zjazd Delegatów otwiera prezes lub inny członek Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego Zjazdu. Przewodniczący Zjazdu zarządza wybór 3 zastępców przewodniczącego i sekretarza.

§ 79.

1. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział, bez prawa głosowania, o ile nie są delegatami, członkowie honorowi Zrzeszenia, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz minister właściwy do spraw środowiska lub wyznaczona przez niego osoba.

2. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej.

3. Zwołanie Krajowego Zjazdu Delegatów następuje przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru do każdego delegata na Krajowy Zjazd Delegatów na 30 dni przed terminem Krajowego Zjazdu Delegatów, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia Krajowego Zjazdu Delegatów.

4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, dołącza się:

1) projekt porządku obrad;

2) projekt regulaminu obrad.

5. W przypadku zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów do zawiadomienia dołącza się także:

1) sprawozdanie Naczelnej Rady Łowieckiej z działalności Zrzeszenia;

2) projekty uchwał proponowanych przez Naczelną Radę Łowiecką;

3) wnioski o nadanie członkostwa honorowego Zrzeszenia.

§ 80.

1. Delegaci na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez okręgowe zjazdy delegatów, w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę pięciuset członków według miejsca stałego zamieszkania, obejmującego teren okręgu, według stanu na koniec roku poprzedzającego upływ kadencji. Do liczby członków zamieszkałych na terenie okręgu dolicza się członków Zrzeszenia – cudzoziemców, dla których dany okręg jest okręgiem właściwym w rozumieniu § 5 ust. 3.

2. Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów.

3. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu zakończenia kadencji.

§ 81.

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalanie Statutu PZŁ i jego zmian;

2) ustalanie kierunków działania Zrzeszenia;

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Łowieckiej z działalności Zrzeszenia;

4) nadawanie członkostwa honorowego Zrzeszenia;

5) ustanawianie godła, sztandaru, pieczęci, flagi i barw Zrzeszenia;

6) ustanawianie odznaczeń łowieckich;

7) uchwalanie porządku i regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów oraz powoływanie jego komisji;

8) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady przez Naczelną Radę Łowiecką.

 

Rozdział XIII

Naczelna Rada Łowiecka

§ 82.

1. Naczelna Rada Łowiecka sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu Głównego we wszystkich dziedzinach jego działalności w oparciu o kryteria legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, transparentności i jawności.

2. Naczelna Rada Łowiecka realizuje swoje zadania nadzorcze powołując komisje i zespoły spośród swoich członków.

3. Ponadto do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy:

1) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów oraz przedkładanie projektu porządku obrad, regulaminu Zjazdu i projektów uchwał, w tym Statutu PZŁ i jego zmian;

2) przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z działalności Naczelnej Rady Łowieckiej za okres kadencji;

3) nadzorowanie realizacji strategii Zrzeszenia i wykonywania innych uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów; 4) ustalanie metod realizacji zadań Zrzeszenia;

5) uchwalanie regulaminu obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;

6) uchwalanie regulaminów, instrukcji i zasad przewidzianych w Statucie PZŁ;

7) uchwalanie zasad organizacyjnych dotyczących członków niezrzeszonych w kołach łowieckich, w tym zasad tworzenia i funkcjonowania klubów łowieckich skupiających takich myśliwych;

8) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw środowiska kandydatów na łowczego krajowego;

9) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw środowiska na jego wniosek opinii w przedmiocie odwołania łowczego krajowego;

10) składanie wniosków do Zarządu Głównego o odwołanie łowczych okręgowych;

11) przedstawianie do Zarządu Głównego propozycji kandydatów na przedstawicieli Zrzeszenia w organizacjach krajowych i międzynarodowych;

12) powoływanie komisji problemowych, ich przewodniczących i określanie zasad oraz zakresu ich działania;

13) opracowywanie stanowiska Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawach tworzenia lub zmiany przepisów prawnych dotyczących łowiectwa;

14) tworzenie klubów tematycznych i specjalistycznych, w tym nadawanie im regulaminów działania bądź statutów;

15) ustalanie szczegółowych kryteriów i zasad oceny wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich w postępowaniach o wydzierżawienie obwodów łowieckich”;

16) uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu Zrzeszenia;

17) zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu Głównego Zrzeszenia z wykonania rocznego planu działalności i budżetu Zrzeszenia;

18) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności organów Zrzeszenia, o których mowa w art. 32a ust. 1 pkt 3-6 ustawy;

19) ustalanie wysokości składek członkowskich od osób fizycznych oraz zasad podziału składki pomiędzy Zarząd Główny i zarządy okręgowe;

20) ustalanie zasad zbywania nieruchomości oraz wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości Zrzeszenia oraz obciążanie majątku Zrzeszenia powyżej kwoty określonej przez Naczelną Radę Łowiecką;

21) uchwalanie wytycznych dotyczących gospodarki łowieckiej oraz sposobu gospodarowania populacjami zwierząt łownych, w tym zasad selekcji osobniczej i populacyjnej, a także zasad postępowania z trofeami łowieckimi;

22) określanie zasad etyki łowieckiej;

23) ustalanie wzoru oznaki łowieckiej, wzorów odznaczeń łowieckich oraz stroju organizacyjnego wraz z dystynkcjami;

24) zwoływanie nadzwyczajnych okręgowych zjazdów delegatów wraz z zamieszczaniem w porządku obrad określonych spraw;

25) składanie wniosków o nadanie godności członka honorowego PZŁ;

26) wybór przewodniczącego Kapituły Odznaczeń Łowieckich;

27) nadawanie tytułów lektora eksperta i eksperta wyceny trofeów łowieckich;

28) ustalanie sposobu rejestracji i obowiązku ujawniania sankcji za naruszenie obowiązków członkowskich;

29) ustalanie zasad odbywania stażu, szkoleń, w tym dla kandydatów, selekcjonerów i sokolników;

30) ustalanie zasad odbywania obowiązkowych szkoleń osób pełniących funkcje w kołach, jak i pracowników Zrzeszenia;

31) sprawowanie nadzoru nad okręgowymi zjazdami delegatów;

32) ustalanie zasad wypłacania rekompensat z tytułu ponoszonych kosztów związanych z pełnioną funkcją przez sędziów i rzeczników dyscyplinarnych, wysokość rekompensat dla sędziów Głównego Sądu Łowieckiego i rzeczników zespołu Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz innych nieetatowych członków Zrzeszenia;

33) ustalanie wynagrodzenia łowczego krajowego i zasad wynagradzania pracowników Zrzeszenia;

34) wykonywanie innych zadań przewidzianych ustawą lub Statutem.

§ 83.

1. Naczelna Rada Łowiecka wybiera spośród swoich członków prezesa i czterech jego zastępców. Osoby te stanowią Prezydium Rady.

2. Prezydium dokonuje podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków prezydium.

§ 84.

1. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwoływane są co najmniej cztery razy w roku.

2. Pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej odbywa się nie później niż 30 dni po rozpoczęciu kadencji.

3. Pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej zwołuje Zarząd Główny, a otwiera najstarszy wiekiem członek Naczelnej Rady Łowieckiej, który zarządza wybory przewodniczącego obrad.

4. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwołuje prezes Naczelnej Rady Łowieckiej:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek:

a) Zarządu Głównego,

b) co najmniej 1/3 członków Naczelnej Rady Łowieckiej.

5. Posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej zwołane na wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, odbywa się w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

6. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Naczelnej Rady Łowieckiej.

7. Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej i Zarząd Główny powinni otrzymać, co najmniej na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Rady, zawiadomienie o jego terminie wraz z proponowanym porządkiem obrad.

8. W posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej mogą brać udział członkowie Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, minister właściwy do spraw środowiska lub wyznaczona przez niego osoba, a także goście zaproszeni przez Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej.

§ 85.

1. Do kompetencji Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej należy:

1) przygotowywanie projektu porządku obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;

2) przygotowywanie i kierowanie pod obrady Rady projektów uchwał;

3) kontrola wykonywania uchwał i zaleceń Rady.

2. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej organizuje prace Rady oraz prowadzi jej obrady. Prezes może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę. W przypadku nieobecności prezesa i niewyznaczenia zastępcy zadania wykonuje zastępca najstarszy wiekiem.

3. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej reprezentuje ją na zewnątrz i składa oświadczenia w jej imieniu.

4. Obsługę administracyjno-biurową Naczelnej Rady Łowieckiej zapewnia Zarząd Główny.

 

Rozdział XIV

Zarząd Główny

§ 86.

1. Podziału kompetencji pomiędzy poszczególnych członków dokonuje łowczy krajowy.

2. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;

2) realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;

3) przedstawianie Naczelnej Radzie Łowieckiej:

a) projektu rocznego planu działalności i budżetu Zrzeszenia,

b) sprawozdań z wykonania rocznego planu działalności i budżetu Zrzeszenia,

c) wniosków dotyczących działalności Zrzeszenia.

4) powoływanie łowczych okręgowych spośród trzech kandydatów przedstawianych przez okręgowe zjazdy delegatów;

5) nadzór i kontrola działalności zarządów okręgowych;

6) wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;

7) zarządzanie majątkiem Zrzeszenia;

8) nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz obciążanie majątku Zrzeszenia według zasad i trybu określonych przez Naczelną Radę Łowiecką;

9) współdziałanie z właściwymi organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej przy opracowywaniu krajowych założeń dotyczących gospodarki łowieckiej;

10) reprezentowanie stanowiska Zrzeszenia w sprawach tworzenia lub zmiany przepisów prawnych dotyczących łowiectwa;

11) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej w realizacji zadań zlecanych, w ramach obowiązującego prawa;

12) wydawanie opinii przewidzianych w przepisach prawa lub na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska;

13) ustalanie reprezentacji Zrzeszenia na krajowych i międzynarodowych zjazdach, konferencjach i imprezach;

14) nadzór i kontrola działalności placówek naukowo-badawczych Zrzeszenia;

15) powoływanie zespołów kontrolnych i innych w sprawach organizacyjnych;

16) prowadzenie biblioteki i archiwum Zrzeszenia;

17) podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania przez Zrzeszenie obwodów łowieckich, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy;

18) prowadzenie Centralnego Rejestru Trofeów Łowieckich;

19) organizowanie co najmniej raz na pięć lat międzynarodowej weryfikacji wyceny trofeów łowieckich;

20) prowadzenie ośrodków hodowli zwierzyny Zrzeszenia oraz udzielanie pełnomocnictw zarządom okręgowym do ich prowadzenia;

21) wykluczanie kół łowieckich ze Zrzeszenia;

22) realizacja obowiązkowych szkoleń pracowników Zrzeszenia oraz stały monitoring szkoleń, o których mowa w § 82 ust. 3 pkt 30;

23) opracowanie instrukcji prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w kołach łowieckich oraz jej archiwizacji;

24) inicjowanie zmian w zakresie właściwości miejscowej okręgowych organów Zrzeszenia i przedstawianie propozycji Naczelnej Radzie Łowieckiej celem nadania im dalszego biegu;

25) podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Zrzeszenia.

§ 87.

1. Do zadań łowczego krajowego należy:

1) wykonywanie uchwał Zarządu Głównego;

2) składanie oświadczeń woli w imieniu Zarządu Głównego na podstawie stosownej uchwały tego Zarządu;

3) wykonywanie czynności kierownika jednostki w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników Zrzeszenia;

4) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu Głównego;

5) kierowanie pracą biura Zarządu Głównego.

2. Czynności w zakresie umowy o pracę z łowczym krajowym, w tym zawieranie, aneksowanie, rozwiązanie umów dokonuje prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.

§ 88.

Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu. W przypadku nieobecności łowczego krajowego posiedzenia może zwołać inny członek Zarządu Głównego.

§ 89.

Zarząd Główny udziela pełnomocnictwa zarządom okręgowym lub ich poszczególnym członkom do dokonywania określonych czynności z zakresu zarządzania działalnością Zrzeszenia w ramach okręgu, w tym zarządzania funduszami i majątkiem, a także do dokonywania innych czynności.

 

Rozdział XV

Kapituła Odznaczeń Łowieckich

§ 90.

1. Za zasługi dla łowiectwa, na wniosek właściwych organów Zrzeszenia, Kapituła Odznaczeń Łowieckich, w imieniu Zrzeszenia, nadaje odznaczenia łowieckie, do których należą:

1) Złom - Honorowy Żeton Zasługi, jako najwyższe odznaczenie łowieckie;

2) złoty, srebrny i brązowy Medal Zasługi Łowieckiej;

3) Medal Świętego Huberta;

4) Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa.

2. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 91.

1. Odznaczenia łowieckie, o których mowa w § 90 ust. 1 pkt 1–3 i § 92, nadawane są członkom Zrzeszenia.

2. Odznaczenia łowieckie mogą być nadawane również pośmiertnie.

3. Osobom lub instytucjom spoza Zrzeszenia, za szczególne zasługi w rozwoju gospodarki łowieckiej, stworzenie wybitnych dzieł artystycznych o tematyce łowieckiej lub rozpowszechnianie idei łowieckich mogą być nadawane odznaczenia łowieckie wymienione w § 90 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w § 92.

4. Zasady nadawania odznaczeń i tryb postępowania Kapituły Odznaczeń Łowieckich określa regulamin uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką.

§ 92.

Odznaczeniami łowieckimi są także odznaczenia łowieckie ustanawiane przez okręgowe zjazdy delegatów oraz walne zgromadzenia kół łowieckich.

 

Rozdział XVI

Okręgowy zjazd delegatów

§ 93.

1. Okręgowy zjazd delegatów tworzą:

1) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę na terenie okręgu;

2) delegaci wybrani spośród członków niezrzeszonych w kołach łowieckich zamieszkujących na terenie okręgu;

3) delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę w innym okręgach i dzierżawiących obwody łowieckie na terenie danego okręgu.

2. Delegatom, o których mowa w ust. 1, przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.

3. Każdy delegat na okręgowy zjazd delegatów ma jeden głos wykonywany osobiście.

4. Okręgowe zjazdy delegatów mogą być zwyczajne albo nadzwyczajne.

5. Zwyczajny okręgowy zjazd delegatów jest zwoływany przez właściwy zarząd okręgowy raz w roku w pierwszym półroczu roku kalendarzowego z uwzględnieniem § 109 ust. 1.

6. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów może być zwołany przez prezydium okręgowego zjazdu delegatów:

1) z własnej inicjatywy – w każdym czasie;

2) na wniosek:

a) Naczelnej Rady Łowieckiej,

b) co najmniej 1/3 ogólnej liczby kół mających siedzibę na terenie okręgu,

c) co najmniej 1/3 delegatów na okręgowy zjazd delegatów;

d) zarządu okręgowego.

7. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad.

8. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów odbywa się w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku przez prezydium.

9. Jeżeli prezydium nie zwołało okręgowego zjazdu delegatów w terminach o których mowa w ust. 8, okręgowy zjazd delegatów zwołuje niezwłocznie zarząd okręgowy.

10. Pierwszy w kadencji okręgowy zjazd delegatów otwiera łowczy okręgowy lub inny członek zarządu okręgowego, kolejne zjazdy – przewodniczący lub inny członek prezydium zjazdu, a w razie ich nieobecności – łowczy okręgowy lub inny członek zarządu okręgowego.

11. Obsługę administracyjną zjazdu zapewnia zarząd okręgowy.

§ 94.

1. Pierwszy w kadencji okręgowy zjazd delegatów dokonuje wyboru przewodniczącego, 3 zastępców i sekretarza, którzy stanowią prezydium okręgowego zjazdu delegatów.

2. W okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział, z głosem doradczym, członkowie honorowi mający miejsce stałego zamieszkania na terenie okręgu, członek Naczelnej Rady Łowieckiej, członkowie zarządu okręgowego, prezes okręgowego sądu łowieckiego oraz okręgowy rzecznik dyscyplinarny, a także delegowani przedstawiciele krajowych organów Zrzeszenia, o ile nie są delegatami.

3. W okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez prezydium.

§ 95.

1. Zwołanie okręgowego zjazdu delegatów następuje przez pisemne zawiadomienie, wysłane za potwierdzeniem odbioru do każdego delegata na okręgowy zjazd delegatów na 30 dni przed terminem okręgowego zjazdu delegatów, w którym określa się datę, godzinę i miejsce odbycia okręgowego zjazdu delegatów.

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) projekt porządku obrad;

2) projekt regulaminu obrad, a w przypadku zwyczajnego okręgowego zjazdu delegatów także:

a) sprawozdanie z działalności zarządu okręgowego, Okręgowego Sądu Łowieckiego, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego i zespołu nadzorczo-kontrolnego;

b) projekty uchwał proponowanych przez prezydium okręgowego zjazdu delegatów lub zarząd okręgowy.

§ 96.

1. Delegaci na okręgowy zjazd delegatów, o których mowa w § 93 ust. 1 pkt 1, wybierani są w liczbie jednego delegata na każdą pełną liczbę 20 członków koła. Koła liczące nie więcej niż 20 członków wybierają jednego delegata.

2. Członkowie niezrzeszeni w kołach łowieckich, o których mowa w § 93 ust. 1 pkt 2, wybierają swych delegatów na zjazd okręgowy w liczbie jednego kandydata na każdą pełną liczbę 20 członków niezrzeszonych w kołach łowieckich obecnych podczas zebrania wyborczego organizowanego przez zarząd okręgowy przed każdym pierwszym zwyczajnym okręgowym zjazdem delegatów. Jeżeli na zebraniu wyborczym obecnych jest nie więcej niż 20 członków, wybiera się jednego delegata.

3. Delegaci, o których mowa w § 93 ust. 1 pkt 3, wybierani są w liczbie jednego delegata na każde koło.

4. Wybory delegatów odbywają się przed upływem kadencji okręgowego zjazdu delegatów.

5. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny okręgowy zjazd delegatów.

§ 97.

Do kompetencji okręgowego zjazdu delegatów należy:

1) podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu, w tym wynikających z uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;

2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu okręgowego oraz okręgowych organów Zrzeszenia;

3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zespołu nadzorczo-kontrolnego;

4) zatwierdzenie planu działalności i budżetu zarządu okręgowego na bieżący rok;

5) wysłuchanie informacji członka Naczelnej Rady Łowieckiej o jej działalności;

6) wybór spośród delegatów na okręgowy zjazd:

a) prezydium,

b) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,

c) członka Naczelnej Rady Łowieckiej oraz jego zastępcy;

7) wybór trzech kandydatów na łowczego okręgowego;

8) występowanie z wnioskiem o odwołanie łowczego okręgowego;

9) powołanie komisji do spraw opiniowania wniosków kół łowieckich o dzierżawę obwodów łowieckich;

10) wybór członków zespołu nadzorczo-kontrolnego w składzie od 3 do 5 osób;

11) uchwalanie porządku i regulaminu obrad okręgowego zjazdu delegatów;

12) ustanawianie odznaczeń okręgowych oraz uchwalanie zasad ich nadawania;

13) wybór kapituły odznaczeń w składzie od 5 do 7 osób;

14) ustalenie wysokości składki członkowskiej od osób prawnych naliczanej od hektara dzierżawionego obwodu z uwzględnieniem jego kategorii;

15) wykonywanie innych zadań przewidzianych statutem.

 

Rozdział XVII

Zarząd okręgowy

§ 98.

1. Do kompetencji zarządu okręgowego należy:

1) nadzór nad kołami mającymi siedzibę na terenie okręgu i członkami niezrzeszonymi w kołach łowieckich zgodnie z właściwością określoną w § 5 ust. 3;

2) realizowanie uchwał właściwych organów Zrzeszenia;

3) zarządzanie, w ramach udzielonych pełnomocnictw, funduszami i majątkiem Zrzeszenia pozostającymi w dyspozycji okręgu;

4) opiniowanie projektów podziału obszaru województwa na obwody łowieckie i zmian granic tych obwodów w granicach okręgu;

5) przedkładanie zjazdowi okręgowemu rocznych planów działalności i budżetu oraz sprawozdań z ich realizacji;

6) powoływanie komisji problemowych i zespołów organizacyjnych oraz ustalanie zakresu i trybu ich pracy;

7) powoływanie zespołu ds. kontroli kół łowieckich;

8) składanie wniosków o wydzierżawienie obwodów;

9) prowadzenie ewidencji i rejestracji członków Zrzeszenia;

10) nadzór nad prowadzeniem gospodarki łowieckiej na terenie obwodów łowieckich położonych na terenie okręgu;

11) składanie wniosków do Zarządu Głównego o wykluczanie koła ze Zrzeszenia;

12) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej w realizacji zadań zlecanych, w ramach obowiązującego prawa;

13) współpraca z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi regionalnymi dyrekcjami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz organizacjami społecznymi w zakresie łowiectwa, ochrony przyrody i ochrony środowiska;

14) szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia;

15) organizowanie obowiązkowych szkoleń osób pełniących funkcje w kołach łowieckich zgodnie z zasadami określonymi przez Naczelną Radę Łowiecką oraz monitorowanie ich realizacji;

16) wyznaczanie przedstawicieli do organizacji społecznych na terenie swego działania;

17) powoływanie komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3, ust. 7 pkt 3 ustawy;

18) przyjmowanie i skreślanie członków Zrzeszenia;

19) prowadzenie rejestru kół;

20) skreślanie kół ze Zrzeszenia;

21) zwoływanie zebrań wyborczych członków, o których mowa w § 96 ust. 2, a także powoływanie klubów myśliwskich na wniosek tych członków oraz nadawanie im regulaminów działania;

22) inspirowanie porozumień i tworzenie wspólnych przedsięwzięć z administracją terenową Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w tym w zakresie tworzenia rejonów hodowlanych;

23) wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;

24) powoływanie komisji, o której mowa w art. 42d ustawy;

25) prowadzenie monitoringu zwierzyny oraz rejestru łowieckich trofeów medalowych;

26) powoływanie osoby koordynującej zadania, o których mowa w § 22 pkt 9.;

27) wspieranie kół łowieckich w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z prowadzonej przez koło działalności;

28) wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem, a także zleconych przez Zarząd Główny oraz podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów okręgowych Zrzeszenia.

§ 99.

1. Posiedzenia zarządu okręgowego zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2. Posiedzenia zwołuje łowczy okręgowy lub inny upoważniony członek zarządu.

§ 100.

1. Koło łowieckie składa wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego w zarządzie okręgowym, w okręgu, w którym znajduje się obwód łowiecki lub największa część obwodu łowieckiego.

2. Opinię w przedmiocie wniosku opracowuje komisja do spraw opiniowania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich, powoływana przez okręgowy zjazd delegatów spośród delegatów na krajowy zjazd delegatów. W skład tej komisji wchodzi łowczy okręgowy z danego okręgu. Komisja liczy nie mniej niż 3 (trzech) członków. Nadto,

w pracach komisji, na prawach jej członka, mogą uczestniczyć wyznaczeni przedstawiciele: regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwej izby rolniczej oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na terenie działania których znajduje się obwód łowiecki lub największa część obwodu łowieckiego.

3. Komisja w toku dokonywania oceny wniosków może zwrócić się do koła łowieckiego – wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów lub złożenie wyjaśnień.

4. Komisja ustala opinię na piśmie i zaznajamia z nią koło łowieckie – wnioskodawcę.

5. Koło łowieckie – wnioskodawca może zgłosić do opinii zastrzeżenia oraz złożyć wniosek o zmianę opinii w przedmiocie wniosku koła łowieckiego o dzierżawę obwodu łowieckiego.

6. Od ostatecznej opinii komisji nie przysługuje odwołanie.

7. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, z pozytywną opinia komisji, jest przekazywany przez zarząd okręgowy do wydzierżawiającego, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.

§ 101.

1. Do zadań łowczego okręgowego należy:

1) reprezentowanie Zarządu Głównego w okręgu;

2) reprezentowanie na zewnątrz zarządu okręgowego;

3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń zarządu okręgowego;

4) kierowanie działalnością zarządu okręgowego oraz pracą jego biura;

5) uzgadnianie rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich.

2. Łowczy okręgowy ponosi odpowiedzialność za właściwe realizowanie zadań Zrzeszenia na terenie okręgu oraz prawidłową realizację uchwał organów zrzeszenia.

3. Łowczy okręgowy zobowiązany jest do podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie administrowania łowiectwem.

 

Rozdział XVIII

Sankcje za naruszenie obowiązków członkowskich oraz w przypadku naruszenia zasad bezpiecznego polowania

§ 102.

1. Za przewinienia łowieckie określone w przepisach art. 35b ustawy – Prawo łowieckie członkowie Zrzeszenia ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną.

2. Postępowanie dyscyplinarne jest uregulowane ustawą – Prawo łowieckie oraz postanowieniami Regulaminu sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych Polskiego Związku Łowieckiego; odpowiednio do tego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.

§ 103.

1. Za naruszenie zasad selekcji osobniczej członkowie Zrzeszenia ponoszą odpowiedzialność porządkową.

2. Postępowanie to jest uregulowane przepisami art. 42da ustawy – Prawo łowieckie.

§104.

1. Za naruszenie obowiązków członkowskich wynikających ze Statutu Zrzeszenia i innych uchwał organów Zrzeszenia oraz uchwał organów koła łowieckiego członkowie Zrzeszenia ponoszą odpowiedzialność w ramach postępowania porządkowego, innego niż określone w art. 42da ustawy, o ile o ten czyn nie zostało wszczęte i nie jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie porządkowe, do których to postępowań odnoszą się odpowiednio przepisy art. 35b i art. 42da ustawy.

2. Sankcjami porządkowymi są:

1) nagana;

2) zawieszenie w prawach do wykonywania polowania na okres do roku;

3) zawieszenie w prawach członka koła na okres do roku.

3. Sankcje porządkowe, o których mowa w ust. 2, wymierzane są w stosunku do członków koła przez zarząd koła; w stosunku do członków zarządu i komisji rewizyjnej koła kary porządkowe są wymierzane przez właściwy zarząd okręgowy.

4. W przypadku członków niezrzeszonych w kołach łowieckich sankcje porządkowe wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2 są wymierzane przez właściwy zarząd okręgowy.

§ 105.

1. Sankcji porządkowych nie wymierza się, jeśli za ten sam czyn wymierzono już w postępowaniu dyscyplinarnym karę dyscyplinarną.

2. Sankcji porządkowych nie wymierza się, jeśli od daty czynu upłynęły dwa lata.

3. Sankcję porządkową uważa się za niebyłą, a adnotacje usuwa się z akt osobowych członka, po upływie roku od dnia jej wymierzenia, a w przypadkach określonych w § 104 ust. 2 pkt 2 i 3 od dnia jej odbycia.

§ 106.

1. Za naruszenia zasad bezpiecznego polowania członkowie Zrzeszenia ponoszą odpowiedzialność w ramach postępowania dyscyplinującego.

2. Środkami dyscyplinującymi są:

1) upomnienie;

2) wykluczenie z polowania.

3. Środki dyscyplinujące stosuje prowadzący polowanie.

4. Środki te są wykonywane natychmiast.

5. Od środków tych nie przysługuje odwołanie.

6. Członek Zrzeszenia, wobec którego zastosowano środek dyscyplinujący, może zwrócić się do zarządu koła łowieckiego o zbadanie zasadności zastosowanego środka dyscyplinującego, a jeśli polowanie zbiorowe organizował zarząd okręgowy – do tego zarządu.

 

Rozdział XIX

Przepisy wspólne dla organów Zrzeszenia i koła

§ 107.

1. Łowczy krajowy i członkowie Zarządu Głównego, łowczowie okręgowi i członkowie zarządów okręgowych, sędziowie sądów łowieckich, rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy nie mogą wchodzić w skład innych organów Zrzeszenia, z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Delegatów i okręgowego zjazdu delegatów.

2. Pracownicy Zrzeszenia nie mogą wchodzić w skład organów Zrzeszenia, z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Delegatów i okręgowego zjazdu delegatów; regulacja ta nie dotyczy członków Zarządu Głównego i członków zarządów okręgowych, do których stosuje się ust. 1.

3. Mandat delegata jest wykonywany osobiście, każdy delegat ma jeden głos.

4. Wybór kadencyjnych organów Zrzeszenia przeprowadza się nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji.

5. Członkowie Zrzeszenia powoływani w skład organów Zrzeszenia lub koła łowieckiego powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

6. Posiedzenia organów Zrzeszenia i koła oraz innych ciał kolegialnych z wyjątkiem zjazdów krajowego i okręgowych oraz walnego zgromadzenia koła, posiedzeń Naczelnej Rady Łowieckiej i sądów łowieckich mogą odbywać się także za pomocą środków komunikacji na odległość.

7. W skład organów Zrzeszenia – Zarządu Głównego i zarządów okręgowych – nie mogą wchodzić osoby prowadzące działalność gospodarczą dotyczącą łowiectwa na podstawie przepisów Rozdziału 4 ustawy albo zatrudniane przez osoby lub podmioty zajmujące się taką działalnością. Powyższy zakaz dotyczy również ich małżonków oraz osób będących w stosunkach pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z osobami zajmującymi się taką działalnością.

8. Członek Zrzeszenia może wyrazić pisemną zgodę na dostarczanie mu korespondencji drogą elektroniczną. Zawiadomienie drogą elektroniczną wypełnia warunek skutecznego zawiadomienia.

 

Rozdział XX

Postępowanie wewnątrzorganizacyjne

§ 108.

Zakres właściwości miejscowej okręgowych organów Zrzeszenia pokrywa się z okręgami, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 4 do Statutu.

§ 109.

1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz ostatni w danej kadencji okręgowy zjazd delegatów zwoływane są nie później niż w ostatnim półroczu upływającej kadencji.

2. Organy Zrzeszenia i koła rozpoczynają swoją kadencję z chwilą zakończenia kadencji dotychczas funkcjonujących organów.

§ 110.

1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów koła przestaje pełnić swą funkcję w przypadku:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się pełnienia funkcji;

3) utraty członkostwa w Zrzeszeniu, a w przypadku funkcji pełnionych w organie koła – utraty członkostwa w kole;

4) orzeczenia przez sąd łowiecki kary dyscyplinarnej.

2. Zaprzestanie pełnienia funkcji, na skutek jej zrzeczenia się, następuje z chwilą zrzeczenia, a fakt ten stwierdza organ powołujący na najbliższym posiedzeniu z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W odniesieniu do delegatów na okręgowy zjazd delegatów wygaśnięcie mandatu stwierdza prezydium okręgowego zjazdu delegatów, a w odniesieniu do delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów lub członków Naczelnej Rady Łowieckiej Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej. W miejsce delegata, którego mandat wygasł dokonuje się wyborów uzupełniających, w miejsce członka Naczelnej Rady Łowieckiej wchodzi zastępca członka Naczelnej Rady Łowieckiej.

4. Mandaty delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz okręgowe zjazdy delegatów zachowują ważność do czasu wyboru nowych delegatów.

5. Członkostwo w Naczelnej Radzie Łowieckiej ustaje z chwilą wyboru nowego członka Naczelnej Rady Łowieckiej.

§ 111.

1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, organy Zrzeszenia i koła podejmują swoje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu (kworum).

2. W przypadku nieparzystej liczby członków danego organu kworum stanowi połowa liczby zaokrąglona w górę do pełnej liczby.

3. Przy obliczaniu kworum nie uwzględnia się osób zawieszonych w prawach członka Zrzeszenia.

4. Uchwały w sprawie rozwiązania koła podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby członków koła.

5. Uchwały dotyczące zmian Statutu, odwołania członków organów Zrzeszenia lub koła, połączenia koła z innym kołem, podziału koła, nadania członkostwa honorowego Zrzeszenia, wykluczenia członka z koła oraz wykluczenia koła ze Zrzeszenia wymagają większości 2/3 głosów.

6. Członek Zarządu Głównego, zarządu okręgowego lub zarządu koła jest z mocy prawa wyłączony od głosowania, jeśli sprawa dotyczy jego osobiście, małżonka albo krewnego lub powinowatego w linii prostej.

§ 112.

1. Organy Zrzeszenia i koła podejmują swoje uchwały w głosowaniu jawnym.

2. Głosowania w sprawie wyboru i odwołania członków organów Zrzeszenia i koła, udzielania zarządowi koła absolutorium oraz przyjęcia bądź wykluczenia członka z koła odbywają się tajnie z uwzględnieniem miejsca do swobodnego oddania głosu.

3. Tajne głosowanie przeprowadza się także na wniosek poparty przez 1/3 członków danego organu obecnych podczas obrad.

4. Głosowania mogą odbywać się przy użyciu urządzeń do liczenia głosów.

§ 113.

1. Uchwały w sprawie odmowy przyjęcia do koła lub Zrzeszenia, wykluczenia lub skreślenia z koła, wykluczenia lub skreślenia ze Zrzeszenia, wymierzenia członkowi Zrzeszenia kary porządkowej lub środka porządkowego wymagają uzasadnienia.

2. Uzasadnienia wymagają także uchwały podejmowane w trybie odwoławczym.

3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2 wraz z ich uzasadnieniem, zainteresowany powinien otrzymać na piśmie, a w przypadku określonym w ust. 1 powinien być także pouczony o trybie odwołania.

§ 114.

1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, od uchwał organów Zrzeszenia oraz koła, podjętych w pierwszej instancji, bezpośrednio zainteresowanemu członkowi Zrzeszenia przysługuje odwołanie.

2. Odwołanie przysługuje od uchwał:

1) zarządu koła do walnego zgromadzenia koła;

2) walnego zgromadzenia koła do zarządu okręgowego;

3) zarządu okręgowego do Zarządu Głównego;

4) Zarządu Głównego do Naczelnej Rady Łowieckiej;

5) okręgowego zjazdu delegatów do Naczelnej Rady Łowieckiej.

3. Od uchwał podjętych przez Krajowy Zjazd Delegatów i Naczelną Radę Łowiecką odwołanie nie przysługuje.

4. Od uchwał o wyborze lub odwołaniu członków organów koła lub Zrzeszenia odwołanie nie przysługuje.

§ 115.

1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, a w przypadku, gdy Statut wymaga jej doręczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem organu, który podjął zaskarżoną uchwałę. W przypadku uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie odwołanie składa się za pośrednictwem zarządu koła.

2. W przypadku złożenia odwołania organ, który podjął zaskarżoną uchwałę, uznając, iż odwołanie zasługuje w całości lub w części na uwzględnienie, może podjąć nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną uchwałę.

3. Odwołanie wraz z uzasadnieniem i dokumentacją w sprawie przekazuje się organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania odwołania.

4. Poza szczególnie uzasadnionymi przypadkami organ odwoławczy rozpatruje odwołanie na swoim pierwszym po otrzymaniu odwołania posiedzeniu.

5. Organ odwoławczy może:

1) odwołania nie uwzględnić;

2) uchylić zaskarżoną uchwałę;

3) uchylić zaskarżoną uchwałę i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania;

4) zmienić zaskarżoną uchwałę i orzec co do istoty sprawy.

6. O ile Statut nie stanowi inaczej, wykonaniu podlegają uchwały, które są ostateczne.

7. Ostateczne są uchwały, od których odwołanie nie przysługuje, a także te, od których nie zostało wniesione w terminie odwołanie.

8. W sprawach nieuregulowanych do doręczeń i terminów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 116.

1. Z przebiegu Krajowego Zjazdu Delegatów, okręgowego zjazdu delegatów, posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej i walnego zgromadzenia koła łowieckiego, a także posiedzeń Zarządu Głównego, zarządów okręgowych, zarządów kół łowieckich, komisji rewizyjnych, innych komisji i zespołów Zrzeszenia oraz koła łowieckiego sporządza się protokół.

2. Protokół sporządza się pisemnie, a w miarę potrzeb i możliwości – za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk. W tym przypadku sporządza się na piśmie skrót protokołu, który obejmuje istotne sprawy, w tym podjęte uchwały.

3. W przypadku rejestracji za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk przewodniczący może zarządzić sporządzenie stenogramu całości bądź odpowiedniej części protokołu.

4. W każdym wypadku protokół jest podpisywany przez przewodniczącego i protokolanta oraz, o ile został powołany, przez sekretarza.

5. Protokoły są udostępniane do wglądu.

6. Protokoły z wyjątkiem zjazdów krajowego i okręgowego oraz walnego zgromadzenia koła podlegają procedurze zatwierdzania.

§ 117.

Delegaci na Krajowym Zjeździe Delegatów i okręgowym zjeździe delegatów, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej na posiedzeniu oraz członkowie na walnym zgromadzeniu koła mogą składać wnioski formalne ujęte w regulaminie obrad danego organu.

 

Rozdział XXI

Nadzór

§ 118.

1. Naczelna Rada Łowiecka, Zarząd Główny i zarząd okręgowy w ramach nadzoru mogą żądać od członków Zrzeszenia lub koła, a także podległych organów Zrzeszenia niezbędnych oświadczeń oraz przedłożenia wymaganych dokumentów.

2. W przypadku niezgodności uchwały z prawem lub Statutem organ nadzorujący stwierdza nieważność uchwały koła lub nadzorowanego organu Zrzeszenia. O nieważności lub uchyleniu uchwały w całości lub w części orzeka właściwy organ w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. Jeśli uchwała jest sprzeczna z prawem lub Statutem, właściwy łowczy okręgowy – w przypadku uchwał podjętych przez organy kół łowieckich, łowczy krajowy – w przypadku uchwał zarządów okręgowych, a Naczelna Rada Łowiecka – w przypadku uchwał Zarządu Głównego, może zawiesić ich wykonanie na okres nie dłuższy niż 30 dni, zwołując równocześnie posiedzenie organu nadzorczego, który wypowiada się w przedmiocie zgodności z prawem bądź Statutem zawieszonej uchwały.

 

Rozdział XXII

Majątek i fundusze Zrzeszenia, składka członkowska i wpisowe

§ 119.

Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą lub rolniczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 120.

Zrzeszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 121.

Uzyskane przychody Zrzeszenie przeznacza na finansowanie działalności statutowej oraz inne cele określone uchwałami władz i organów.

§ 122.

1. Podstawowym funduszem Zrzeszenia jest fundusz statutowy.

2. W ramach części składki członkowskiej przysługującej Zarządowi Głównemu tworzy się fundusze celowe: fundusz kultury łowieckiej, fundusz współpracy międzynarodowej oraz fundusz promocji łowiectwa – w wysokości 1,5 % każdy.

3. Zrzeszenie może, na podstawie uchwał swych organów, tworzyć inne fundusze celowe na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 123.

Wpływy uzyskane ze składek członkowskich podlegają podziałowi między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych na zasadach określonych przez Naczelną Radę Łowiecką.

§ 124.

1. Roczna składka członkowska nie może przekraczać 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku, za drugi kwartał roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

2. Składka ulgowa, w wysokości 50% składki, o której mowa w ust. 1, przysługuje młodzieży uczącej się do 25. roku życia oraz tym członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 70. rok życia z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Członkom Zrzeszenia, którzy ukończyli 80. rok życia przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki, o której mowa w ust. 1.

4. Członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego, do którego należy, a członek niezrzeszony w kole łowieckim we właściwym zarządzie okręgowym.

5. Składkę członkowską od kół z tytułu dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego ustala się na podstawie rzeczywistych potrzeb finansowych okręgu związanych z realizacją zadań statutowych.

6. Składka powinna być uiszczona w terminie do 31 grudnia na rok następny.

7. Wpisowe do Zrzeszenia wynosi równowartość trzykrotnej składki członkowskiej na dany rok.

8. Ulgowe wpisowe do Zrzeszenia, w wysokości równowartości składki członkowskiej na dany rok, przysługuje młodzieży uczącej się do 25. roku życia.

 

 

 

Załącznik nr 1

DEKLARCJA

CZŁONKOWSKA DO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

(osoba fizyczna)

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego. Jednocześnie oświadczam, że:

1. Nie byłem karany/a za przestępstwa wymienione w art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.).

2. a) Posiadam obywatelstwo polskie i korzystam z pełni praw obywatelskich.*

b) Jestem cudzoziemcem, obywatelem ................... ,

i korzystam z pełni praw obywatelskich.*

3. Uprawnienia do wykonywania polowania nabyłem składając w dniu ...... r. egzamin przed komisją egzaminacyjną przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w ...........

4. W przeszłości:

a) nie byłem członkiem PZŁ,*

b) byłem członkiem PZŁ od ........... r. do .............. r.

i członkostwo utraciłem w związku z ....................

.........................................*

5. Zobowiązuję się ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.), Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, przepisów wewnątrzorganizacyjnych obowiązujących w Związku, dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej; regularnie uiszczać składki członkowskie i inne obowiązujące opłaty oraz wywiązywać się z pozostałych obowiązków wynikających ze Statutu Polskiego Związku Łowieckiego.

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Łowieckiego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

*niepotrzebne skreślić

Dane osobowe:

Imię (imiona) i nazwisko: ................................

Imiona rodziców: ................. , ....................

Data i miejsce urodzenia: ................................

Obywatelstwo: .......................................

Adres stałego zamieszkania: ...............................

..............................................

Wykształcenie: .......................................

Numer PESEL: .......................................

Numer telefonu: .............. , e-mail: ...................

................ , dnia ............... r.

................

(czytelny podpis)

 

Załączniki:

1. Zaświadczenie o nabyciu uprawnień do wykonywania polowania.

2. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

3. Zdjęcie do legitymacji.

 

 

DECYZJA

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

w ...........................

Uchwałą Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w ..........

z dnia ...................., nr ........................

postanowiono przyjąć ..................................

w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego.

Za Zarząd

.............. 

Załącznik nr 2

DEKLARCJA

CZŁONKOWSKA DO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

(osoba prawna)

My, niżej podpisani członkowie Koła Łowieckiego ...................

utworzonego uchwałą zebrania założycielskiego w dniu ............. r.

prosimy o przyjęcie Koła do Polskiego Związku Łowieckiego.

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. Wszyscy członkowie założyciele są członkami Polskiego Związku Łowieckiego.

2. Siedziba Koła znajdować się będzie w miejscowości ........ pod adresem: ....................................

3. Koło i jego członkowie zobowiązuję się ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z późn. zm.), Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, przepisów wewnątrzorganizacyjnych obowiązujących w Związku, a także wywiązywać się z pozostałych obowiązków nałożonych na Koło przez Statut Polskiego Związku Łowieckiego.

Imię i nazwisko członka założyciela Czytelny podpis

1. .................. ...............

2. .................. ...............

3. .................. ...............

4. .................. ...............

5. .................. ...............

6. .................. ...............

7. .................. ...............

8. .................. ...............

9. .................. ...............

10. ................. ...............

11. ................. ...............

12. ................. ...............

13. ................. ...............

14. ................. ...............

15. ................. ...............

Załączniki:

1. Uchwała członków założycieli Koła.

2. Uchwały o powołaniu zarządu koła i komisji rewizyjnej.

 

 

DECYZJA

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

w ...........................

Uchwałą Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w ..........

z dnia ...................., nr .........................

postanowiono przyjąć Koło Łowieckie ..........................

z siedzibą w .........................................

w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego i wpisać je do rejestru pod numerem ............ .

Za Zarząd

.............. 

Załącznik nr 3

DEKLARCJA

CZŁONKOWSKA DO KOŁA ŁOWIECKIEGO

....................................

(numer, nazwa i siedziba Koła Łowieckiego)

Jednocześnie oświadczam, że:

1. Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego jestem od dnia ......... r.

i właściwym z uwagi na miejsce stałego zamieszkania jest dla mnie Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w ..................

2. Posiadam uprawnienia do wykonywania polowania:

a) podstawowe*,

b) selekcjonerskie*,

c) sokolnicze*.

3. a) nie jestem członkiem innego koła łowieckiego,

b) jestem członkiem koła łowieckiego:*

.........................................

.........................................

4. Zobowiązuję się ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2033 ze zm.), Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, przepisów wewnątrzorganizacyjnych obowiązujących w Związku oraz kole łowieckim, dobrych obyczajów oraz zasad etyki łowieckiej; regularnie uiszczać składki członkowskie i inne obowiązujące w kole opłaty oraz wywiązywać się z pozostałych obowiązków wynikających ze Statutu Polskiego Związku Łowieckiego oraz uchwał koła.

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych Polskiego Związku Łowieckiego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

*niepotrzebne skreślić

Dane osobowe:

Imię (imiona) i nazwisko: ................................

Imiona rodziców: ................. , ....................

Data i miejsce urodzenia: ................................

Obywatelstwo: .......................................

Adres stałego zamieszkania: ...............................

...............................................

Wykształcenie: .......................................

Numer PESEL: .......................................

Numer telefonu: .............. , e-mail: ...................

................ , dnia ............... r.

................

(czytelny podpis)

Załącznik:

Zaświadczenie właściwego zarządu okręgowego o członkostwie w Polskim Związku Łowieckim i posiadanych uprawnieniach do wykonywania polowania.

=============================================================== 

DECYZJA

ZARZĄDU KOŁA ŁOWIECKIEGO NR .......

z siedzibą w ...........................

Uchwałą Zarządu Koła Łowieckiego ............ nr .............

z siedzibą w ......................................

z dnia .................... , nr ......................

postanowiono przyjąć .................................

(imię i nazwisko)

w poczet członków Koła.

Za Zarząd

..............