Obwód

I. Obwód łowiecki nosi Nr 138

II. Lokalizacja:

  1. Województwo Lubelskie;
  2. Nadleśnictwo Świdnik;
  3. Powiat Łęczna;
  4. Gmina Mełgiew.
  5. Rejon hodowlany Lubelski

III. powierzchnia:

  1. Ogólna powierzchnia obwodu 6770 ha
  2. W tym powierzchnia leśna 202 ha
  3. Powierzchnia po wyłączeniach, art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie 725 ha
  4. Sklasyfikowany jako obwód Polny
Obwód charakteryzuje się bardzo korzystnym biotopem do występowania w nim licznych gatunków zwierzyny drobnej przede wszystkim bażanta, wszelkiego rodzaju ptactwa wodnego, a nade wszystko kaczki krzyżówki. Nie zmienia się też ujemnie liczebność zająca, a wręcz przeciwnie, w ostatnim roku zaobserwowano minimalną tendencję wzrostową tego gatunku. Z naszych obserwacji wynika też to, że poprawia się liczebność występowania kuropatwy. Z gatunków zwierzyny grubej licznie występuje sarna, a jej pogłowie zwiększa się z roku na rok. Nie jest też rzadkością dzik, który zapuszcza się z sąsiadujących obwodów na liczne plantacje kukurydzy uprawianej przez rolników w naszym obwodzie.Nade wszystko najliczniej w obwodzie występuje bóbr, niszcząc wszelkie drzewa napotkane wzdłuż cieków wodnych. Natomiast plagą występującą w obwodzie są zdziczałe wałęsające się psy i koty oraz wszelkiego rodzaju drapieżniki takie jak: lisy , jastrzębie wszelkich gatunków. Koło w ramach poprawy warunków bytowania zwierzyny uprawia około 1 ha kukurydzy, zagospodarowało 3 ha łąk wśród leśnych. Zagospodarowanie obwodu charakteryzuje się wyposażeniem go w dużą ilość urządzeń łowieckich do dokarmiania zwierzyny, przede wszystkim w paśniki dla saren, podsypy dla bażantów, budki dla kuropatw oraz paśniki dla zajęcy. Za uzupełnianie karmy odpowiada czterech gospodarzy łowiska. Nad przestrzeganiem prawa w obwodzie czuwa jeden strażnik łowiecki, u którego też znajduje się książka pobytu myśliwych w łowisku.
 
Mapa obwodu łowieckiego 138